Bearbetningskoncession

0 Comments

bearbetningskoncession

Regeringen har bland annat frågat Länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett Länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring. Länsstyrelsens sammantagna. Koncession enligt den lagen meddelades som undersökningskoncession eller bearbetningskoncession. Koncession beviljades endast den som från allmän synpunkt befanns lämplig. För mineral som föll utanför de nämnda lagarna gällde jordäganderättssystemet, som innebar att rätten till mineralfyndigheter tillkom  ‎Historik · ‎Uppbyggnad · ‎Undersökning och · ‎Bearbetningskoncession. bearbetningskoncession. bearbetningskoncession, tillstånd från bergmästaren att i enlighet med minerallagens bestämmelser bedriva. (11 av 14 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa rentalserver.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, bearbetningskoncession. Minerallagens grundläggande regel är att, om inte annat sägs i lagen, undersökning får utföras endast av den som har undersökningstillstånd bearbetningskoncession bearbetning endast av den som har bearbetningskoncession. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Bearbetningskoncession Erkännande-dela-lika 3. Endast ett fåtal områden som undersöks visar sig innehålla mineralfyndigheter som är värda att utvinna. Markanvisningen kopplar den mark som behövs 350 gbp to sek utvinningen till bearbetningskoncessionen. Lagen hade ursprungligen 17 kapitel. bearbetningskoncession Tillsynen utövas oftast av länsstyrelsen, men i något fall av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Bearbetningskoncession ska avse ett bestämt område, som bestäms efter vad som är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och övriga omständigheter. När ett intressant område ringats in, sker borrningar. Undersökningsarbete Undersökningsarbetet sker oftast i flera steg och består till  exempel av provtagning av hällar och mark samt mätningar med olika typer av instrument. Dela 0 Tweeta 0. Av förarbetena framgår bl. a. följande om regeringens prövning av bearbetningskoncessioner. Undantagsvis kan ärenden om bearbetningskoncession innehålla bedömningar av politisk vikt eller annars ha särskild betydelse från allmän synpunkt. Det kan gälla mineral som är viktiga från försvars- eller utrikespolitisk. Regeringen har bland annat frågat Länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett Länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring. Länsstyrelsens sammantagna. Bearbetningskoncession enligt minerallagen – beslutas av bergmästaren. Sökanden måste lägga fram bevis att fyndigheten sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En utvinning får inte vara olämpligt i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel skyddad natur, kommunikationsleder eller rennäring. I ansökan.

Categories: nyheter idag sverige

0 Replies to “Bearbetningskoncession”